Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (4)

Otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için fiyat ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildirim edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatıyla birlikte, geçiş fiyatının 1 katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

Devlet Memurları Kanunu’nda ve Kimi Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanunu’nda değişiklik yapıyor.

Buna nazaran, ilgili cürümlerle alakalı kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yazılı müracaatta bulunulması halinde bu kamu kurum yahut kuruluşları, müracaat tarihinde müdahil sıfatını kazanacak.

Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle KOBİ’lerin krediye erişim imkanları artırılıyor. Sistem kapsamında yeni kefalet imkanlarının sağlanmasını teminen kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak meblağı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılacak.

Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış mahkumlar, salıverilmelerinden sonra hayatlarını sürdürecek meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek, güçlendirmek, tekrar topluma kazandırmak ve güzelleştirilmelerini sağlamak gayesiyle kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan mahkumlardan istekli olanlar, ceza infaz kurumu vazifelilerinin kontrolünde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, gece bu kurum ve kuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu mahkumların gündeliği, iş yurtları bünyesinde çalıştırılan usta mahkumlara ödenen gündelikten az olmayacak.

Bu kapsamda çalıştırılan mahkumlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanması sağlanacak, prim ödeme yükümlülüğü çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek.

-İdari para cezasını müddetinde ödeyene yüzde 25 indirim

Kabahatler Kanunu’na nazaran kabahatler karşılığında uygulanacak ve ödeme müddeti düzenlenmemiş idari para cezaları, bildirisinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasının müddeti içinde ödenmesi halinde cezadan yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı münasebetiyle yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ait kararın yahut birinci kuruluş basamağında ana kontratın tescil edildiği hesap devri ile bu periyodu izleyen 4 hesap devri dikkate alınarak sonlandırılıyor. Bu devirlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye meblağı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten evvel sermaye artırımı yapan yahut birinci kez kurulan şirketler için 2022 yılı hesap periyodu dahil olmak üzere 5 hesap devri için uygulanacak.

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Hisselerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Türkiye Varlık Fonu yahut Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulacak şirket tarafından gelir kaydedilen meblağlardan, lisansı devredilen talih oyunlarına isabet eden kamu hissesinin yüzde 8’i; bir takvim yılının üçer aylık devirleri prestijiyle hesaplanarak izleyen ikinci ayın 15’inci günü mesai saati bitimine kadar Ulusal Piyango Yönetimi Genel Müdürlüğüne gelir kaydedilmek üzere aktarılacak.

Ücretli yollardaki cezaların ödemesine dair düzenleme

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, Genel Müdürlük işletimindeki otoyollar ile erişme denetiminin uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş fiyatlarını ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine, ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 gün içinde, idari para cezasının bildiri edilip edilmediğine bakılmaksızın geçiş fiyatı ile birlikte, geçiş fiyatının 1 katının idari para cezası olarak ödenmesi halinde idari para cezası 1 kat verilmiş sayılacak ve bu ceza için ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45’inci günden sonra ise geçiş fiyatı ödemeden giriş çıkış yaptığı uzaklığa ilişkin geçiş fiyatı ile birlikte 4 katı meblağında ceza, araç sahibine fiyat toplama sistemlerinde tarifli olan bilgiler doğrultusunda, en az 15 gün evvelden kısa bildiri, e-posta, ihbarname, e-devlet bildirimi vb. formüllerinden en az biriyle bilgi verilecek.

Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve evraklar; yangın, su baskını yahut yer sarsıntısı üzere bir afet yahut hırsızlık sebebiyle ve yasal saklama müddeti içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir doküman verilmesini isteyebilecek.

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden hukukî şahıslara, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin heyeti gücüne kadar Güç Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ait ön lisans verilecek.

Kısmen yahut büsbütün işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgar ve/veya güneş gücüne dayalı elektrik üretim lisansı sahibi hukuksal bireylere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin konseyi gücüne kadar, lisanslarında belirlenen alanların dışına çıkılmaması, işletme anında sisteme verilen gücün lisanslarında belirtilen şurası gücü aşmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki ilişki görüşünün olumlu olması halinde kapasite artışına müsaade verilecek.

(Sürecek)

AA / Ertuğrul Subaşı – Siyaset

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir